01.02.2013

Universell utforming ?


Jeg skrev tidligere om uavhengig kontroll, og forvirringen rundt det. Det samme gjelder kanskje dette med universell utforming.

Siden jeg i den siste tiden har brukt tid på lære meg mange begreper i byggfaget, deler jeg det lik så godt her. Kanskje det er flere som trenger å lære!

  Her er en forklaring på begrepet:

-    Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.”


«Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift til tekniske krav i byggverk (TEK10).

 Det stilles ikke krav om universell utforming i boliger men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. For hvilke boliger dette kravet slår inn for, se neste spørsmål og TEK10 § 12-2.

 Det er krav om tilgjengelig boenhet dersom boenheten er i bygning med krav om heis, eller dersom alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Dette gjelder også for eventuelle sokkelleiligheter som har egen separat hovedinngang. Hovedfunksjoner er stue, kjøkken, soverom og bad/toalett. §12-2 i TEK10 angir krav om tilgjengelig boenhet.»

 Tilgjengelighet handler om å tilrettelegge for mennesker med spesielle behov (som regel grunnet funksjonshemninger), og berører blant annet områdene informasjon- og kommunikasjonsteknologi, samferdsel og transport, byggverk og uteområder og tilgang til produkter.

Begrepene tilgjengelighet, universell utforming, universell design og design for alle brukes ofte om hverandre, og handler om å skape en god brukeropplevelse for brukeren uansett hva slags forutsetninger han/hun har. Alle begrepene vektlegger at man i størst mulig grad skal unngå spesialdesignede produkter eller produkter som krever hjelpemidler for å kunne bli brukt.


Les og tenk litt på denne:
«Den demografiske utfordringen”
I Norge er det i dag 219 000 eldre over 80 år. I 2030 vil antallet øke til 320 000. I 2000 var det 4,5 personer i yrkesaktiv alder pr. eldre over 80 år. I 2030 vil dette forholdstallet synke til 3,5. Disse tallene illustrerer omfanget av de utfordringene den nordiske velferdsmodellen står ovenfor. Tallene illustrerer at utfordringen er omfattende og at denne ikke kan løses av omsorgssektoren alene. Arbeidet med å øke den fysiske tilgjengeligheten av omgivelser for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser anses derfor som et viktige strategisk virkemiddel for å øke mulighet for deltagelse i samfunnslivet. Alderdomssvekkelser kan gi seg utslag i ulike funksjonsnedsettelser. Forskning om eldres hverdagsliv i egen bolig, utført av SINTEF Byggforsk, viser at boliger uten terskler og trapper er viktige virkemidler for at eldre skal kunne bli boende hjemme i lengre. Studien viser også at helt andre faktorer som opplevelsen av trygghet, mulighet for å nå service og mulighet for å ivareta sosiale nettverk også er viktige faktorer i eldres hverdagsliv. Dette er faktorer som indirekte påvirkes av utforming av bolig og nærmiljø.»


Kilder: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Ofte-stilte-sporsmal/

http://no.wikipedia.org/wiki/Tilgjengelighet

http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Veiledning-til-universell-utforming/Universell-utforming---en-soken-etter-bedre-losninger-for-sluttbrukerne/


Juhuu! Endelig snør det på Oppdal!

Snø på bare greiner...


God helg! ;)